Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
101 104 105 106 103 110 102 107 108 109 111 112 113 114 120 116 117 118 123 125 126 121 Ban Quản lý Đào tạo Phòng họp Số 2 Ban Tài chính Kế toán Trưởng & Phó ban, Ban Tài chính Kế toán Phòng họp 1 SƠ ĐỒ TẦNG 1 WC NHÀ HÀNH CHÍNH, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VNUA) 122 124 119 115 Trưởng ban, Ban Quản lý Đào tạo Văn phòng Học viện Hội trường 1 Văn phòng Đảng ủy Phòng Công tác CT Phòng Công tác Chính trị WC Thủ quỹ Photocopy, Điện thoại, Fax Lễ tân Bảo vệ Bảo vệ Phó Chánh VP Học viện Chánh VP, Văn phòng Học viện Ban Quản lý Đào tạo Phòng Chấm thi Phòng Thanh tra Đoàn Thanh niên Nhóm Cảnh quan Hỗ trợ Kỷ thuật WC WC Hỗ trợ Kỷ thuật WC Văn phòng Hội trường, Phòng họp Văn phòng Học viện 112 - 114 Văn phòng Đảng ủy 104 Phòng Công tác Chính trị 101 - 103, 105 Ban Quản lý Đào tạo 120 - 122 Ban Tài chính Kế toán 107 - 110 Hội trường 1 100 Thanh tra 123 - 125 Tiếp dân 126 Phòng họp 1 115 Phòng họp 2 106 Nhóm Cảnh quan 116 Đoàn Thanh niên 215 Hướng nhà B và Giảng đường D Hướng Giảng đường Nguyễn Đăng 0 5 10 m TỶ LỆ
Phóng to
Mặc định
Thu nhỏ
Tầng trước
Tầng tiếp theo


Go to English site