Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
102 Nhà Khoa Chăn nuôi SƠ ĐỒ TẦNG 1 Văn phòng khoa 107 Phó trưởng khoa 108 Tổ công tác sinh viên 106 0 5 10 m Tỷ lệ Hướng làng An Lạc Hướng đường Ngô Xuân Quảng 101 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Phòng TN trung tâm Số 1 WC Bảo vệ Phòng TN Trung tâm 2 Văn phòng, Phòng TN Trung tâm Phòng Thực hành Bộ Môn Sinh lý & tập tính động vật Tổ công tác Sinh viên Văn phòng khoa Phó khoa Phòng thực hành Vi sinh vật Bộ môn Dinh dưỡng & Thức ăn P. Thực hành, Dinh dưỡng P. Thực hành, Dinh dưỡng Phòng thí nghiệm trung tâm 101 - 103 Bộ môn Sinh lý - Tập tính động vật 104 - 105 Bộ môn Dinh dưỡng - Thức ăn 109 - 112
Zoom in
Reset
Zoom out
Go to the previous floor
Go to the next floor


English