Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
WC 105 104 103 106 Nhà khoa Nông học SƠ ĐỒ TẦNG 1 0 5 m Copyight 2016, N.D. Binh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Developed using AutoCAD, ArcGIS & Corel Painshop Pro Phòng họp (BM Cây LT) Bộ môn Cây Lương thực Bộ môn Cây Lương thực 101 Phòng họp, BM Cây Lương thực 102 BM Thực vật 104 Phòng họp, BM Thực vật 105 hướng nhà hành chính và trung tâm Học viện Phòng thực hành, BM Cây lương thực 103 Phòng thực hành (BM Cây LT) Phòng họp (BM Thực vật) 102 Bộ môn Thực vật 101 Phòng thực hành (BM Thực vật) WC 108 109 110 107 Phòng Thực hành (BM Côn trùng) Bộ môn Côn trùng Phòng thực hành (BM Côn trùng) 111 Bộ môn Bệnh cây nhiệt đới 112 Văn phòng Liên chi Đoàn Biocontrol Bộ môn Thực vật 106 Văn phòng Đoàn thanh niên - Bộ môn Côn trùng 107 Phòng thực hành, Bm Côn trùng 108 - 109 Bộ môn Bệnh cây - Khu Trưng bày
Zoom in
Reset
Zoom out
Go to the previous floor
Go to the next floor


English