Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
218 217 215 213 211 211b 209 208 207 206 205 204 203 219 CN202 WC WC 216 214 212 201 200 Nhà Chăn nuôi Thú y Sơ đồ tầng 2 0 5 10 m copyright 2016, ND Binh, Vietnam National University of Agriculture Phong họp Bộ môn nội chẩn dược độc chất Phó trưởng khoa, Khoa Môi trường Phòng Giảng viên Bộ môn Công nghệ MT Văn phòng khoa 203 Khoa Môi trường Trưởng khoa và phó trưởng khoa 204, 205 Bộ môn Sinh thái môi trường 207 Bộ môn Quản lý môi trường 208 Bộ môn Công nghệ môi trường 209 Phòng họp 212 Bộ môn Quản lý MT Bộ môn Sinh thái MT Phòng Giảng viên Trưởng khoa, Khoa MT Văn phòng khoa, Khoa MT Phòng họp Bộ môn nội chẩn dược độc chất 215 Khoa Thú y Phòng thí nghiệm 212, 214, 216, 217 Phòng học CN 202 Phòng máy tính 218, 219 Phòng máy tính Phòng kính hiển vi Phòng máy tính Phòng họp 211
Phóng to
Mặc định
Thu nhỏ
Tầng trước
Tầng tiếp theo


Go to English site