Sơ đồ Học viện Nông nghiệp Việt Nam
118 117 115 113 111 111 109 108 107 106 105 104 103 102 119 101 WC WC CN116 114 112 Nhà Chăn nuôi Thú y Sơ đồ Tầng 1 0 5 10 m Văn phòng Khoa 101 Bộ môn Ngoại sản Phó khoa, Khoa Thú y Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm Bộ môn Thú y Cộng đồng Bộ môn Giải phẫu - Tỗ chức Trưởng khoa, Khoa Thú y Văn phòng Khoa, Khoa Khoa Thú y Khoa Thú y Phòng Trưởng và Phó trưởng khoa 102, 103 Bộ môn Giải phẫu - Tỗ chức 105, 106, 111 Bộ môn Thú y Cộng đồng 107, 108 Bộ môn Vi sinh vật truyền nhiễm 109, 110, 114 Bộ môn Ngoại sản 115, 117 Phòng thí nghiệm 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118 & 119 Phòng học CN116 phía Giảng đường Thú y phía Nhà Hành chính
Phóng to
Mặc định
Thu nhỏ
Tầng trước
Tầng tiếp theo


Go to English site